دکتر مهرشاد رابط:

تا ۴۸ ساعت پس از درمان با لیزر از حرارت اجتناب کنید. بنابراین باید از رفتن به سونا، اتاق بخار و دوش آب داغ پرهیز کنید.